Algemene Voorwaarden verhuur Villa El Cielo en la Tierra

Artikel 1: Totstandkoming huurovereenkomst

1.1 De huurovereenkomst komt tot stand zodra de verhuurder het verzoek tot huren aanvaardt. Aanvaarding kan zowel telefonisch, per e-mail als schriftelijk geschieden. Iedere aanvaarding wordt bevestigd door middel van een boekingsbevestiging. De hoofdhuurder dient zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan op de boekingsbevestiging altijd goed te controleren.

1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

1.3 Na de reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, per mail naar u toegezonden. Uw (aan)-betaling is tevens uw reserveringsopdracht. De aanbetaling dient per omgaande voldaan te worden, waarna de reservering definitief gemaakt wordt.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1 De huurprijzen zijn exclusief een borg € 300,= welke u met de laatste termijn van de huur betaalt en eindschoonmaak € 125,= ter plaatse te betalen aan de sleutelbeheerder, maar inclusief de bijkomende servicekosten zoals die van energie tot een verbruik van 200 kWh per week (meerverbruik wordt berekend aan € 0,45 per kWh), water en linnengoed.

 

Artikel 3: Annulerings- en schadeverzekering

U wordt geadviseerd zelf een annulerings- en reisverzekering af te sluiten, wilt u een huurovereenkomst met de verhuurder aangaan. Deze vergoedt allerlei kosten die zich voordoen indien huurder genoodzaakt is zijn vakantie te annuleren dan wel af te breken. Een doorlopende annulerings- en reisverzekering is tevens geldig voor vakanties in Nederland.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Bij totstandkoming van de huurovereenkomst dient een aanbetaling van tenminste 30% van de totaal overeengekomen huursom te worden voldaan.

4.2 Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

4.3 Indien de huurovereenkomst binnen 2 maanden voor de dag van aanvang van de huurperiode tot stand komt, moet de gehele huursom in één keer worden voldaan binnen 14 dagen na totstandkoming en in ieder geval voor aanvang van de huurperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd waarna voor de hoofdhuurder de annuleringsregels gelden.

 

Artikel 5: Maximaal aantal personen, meebrengen van huisdieren en roken

5.1 Maximaal het aantal geboekte personen mogen in het vakantiehuis overnachten. Dat aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de woning zonder aanspraak op restitutie van de huursom geweigerd.

5.2 Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

5.3 Het is niet toegestaan in de woning te roken.

 

Artikel 6: Aankomst- en vertrektijden

6.1 De aankomsttijd in het verblijf is tussen 15:00 en 20:00 uur. Later in- of uitchecken is na vooraf overleg soms mogelijk. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Bij aankomst afwijkend van het overeengekomen tijdstip dient u een telefonische afspraak te maken met de sleutelbeheerder. Indien de huurder niet aanwezig is op de afgesproken tijd, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen. Bij aankomst wordt u opgevangen door de sleutelbeheerder.

6.2 Het huis dient bezemschoon en in ordelijke staat te worden opgeleverd en het vuilnis dient door huurder te worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde verzamelpunten. Op- en aanmerkingen en geconstateerde beschadigingen dient u binnen 24 uur aan de beheerder kenbaar te maken.

6.3 Het tijdstip op de dag van vertrek is uiterlijk 10.00 uur en gaat in overleg met de huurder. De sleutelbeheerder zal bij u aanwezig zijn voor een inspectie en het in ontvangst nemen van de sleutels, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de huurder - Zorg voor huis en omgeving - beschadiging - eindschoonmaak - aansprakelijkheid

7.1 De gehuurde woning dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust en omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de woning worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

7.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien direct beroep doen op de door hem/haar afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na uw vertrek geconstateerd wordt.

7.3 Eindschoonmaak. De woning dient bij uw vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Meubilair welke verplaatst zijn, dienen weer op hun eigen plaats teruggezet te worden. Serviesgoed met toebehoren dienen opgeruimd te zijn en vaatwasser dient uitgeruimd te zijn. Verhuurder heeft het recht extra schoonmaakkosten te berekenen indien het huis in vervuilde staat is afgeleverd.

7.4 Linnengoed is aanwezig in de vorm van dekbedhoezen, hoeslakens, slopen, hand- en theedoeken, badhanddoeken en badlakens voor bij het zwembad.

7.5 Wettelijke aansprakelijkheid. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

 

Artikel 8: Wijzigingen door de huurder

8.1 Tot 28 dagen voor de dag van aanvang kan de huurder om wijzigingen in de huurovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht.

8.2 De wijzigingskosten bedragen € 15 per wijziging.

8.3 Vanaf 28 dagen voor de dag van aanvang is wijzigen niet meer mogelijk.

 

Artikel 9: Annulering door de huurder

9.1 Bij annulering is de hoofdhuurder de volgende bedragen verschuldigd:

- bij annulering vanaf de dag van reservering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van het huurbedrag.

- bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van aankomst: 60% van het huurbedrag.

- bij annulering vanaf de 28e dag tot aan de dag van aankomst 90% van het huurbedrag.

- bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag.

9.2 Een huurder die is verhinderd en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een door hem afgesloten annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon voorstellen om zijn plaats in te nemen op de volgende voorwaarden:

- de andere huurder voldoet aan alle in de huurovereenkomst verbonden voorwaarden.

- het verzoek kan tot uiterlijk 7 dagen voor de dag van aankomst worden ingediend.

- dat van de andere huurder een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennis genomen van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.

9.3 De wijzigingskosten bedragen € 50.

 

Artikel 10: Annuleringen door verhuurder

10.1 Verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van het reeds betaalde gedeelte van de huursom.

10.2 Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enz.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van verhuurder

11.1 Verhuurder is gehouden tot de goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11.2 Indien de opdracht betrekking heeft op een door verhuurder aangeboden huur van woning, aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid, behoudens uit opzet of grove schuld, voor enigerlei schade, direct of indirect.

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de huurovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de huurder, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de huurder.

11.4 Verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringsmaatschappijen dekking plegen te verschaffen, of voor schade die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt.

11.5 In geval verhuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de huursom.

11.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om de woning van water- en/of energiehuishouding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enz.

11.7 Verhuurder kan met betrekking tot geluidshinder, bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen e.d. rondom de woning voor zover die vooraf niet aangekondigd zijn, geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

11.8 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond de woning.